INFORMÁCIE O URN:NBN

1 Základné informácie

URN:NBN Resolver pre Slovensko zabezpečuje rozpoznávanie URN:NBN identifikátorov s kódom krajiny SK a zobrazenie základných informácií o entitách, ktoré sú ich nositeľmi. URN:NBN identifikátor je jednoznačný a trvalý identifikátor, ktorý je prideľovaný entitám ako kultúrne objekty, digitálne objekty a autority v partnerských inštitúciách využívajúcich tento štandard. URN:NBN Resolver pre Slovensko je prostriedkom pre referencovanie uvedených entít prostredníctvom trvalo asociovaných URL adries a trvalo dostupných informácií na stránke URN:NBN Resolver.

2 URN:NBN identifikátor

V zmysle platných metodík pre URN:NBN štandard pozostáva syntax identifikátora z prefixu "urn:nbn:sk:", menného podpriestoru využívaného príslušnou inštitúciou a z bezvýznamovej, resp. čiastočne bezvýznamovej časti identifikátora. Formát URN:NBN bol pôvodne vyvinutý pre bibliografické objekty, je však použitý aj pre ostatné odvetvia, najmä v sektore kultúry.

URN:NBN identifikátory sú prideľované aj entitám (najmä autoritám), ktoré sa môžu v špeciálnych prípadoch stať neplatnými, prípadne môžu byť zmazané. Výsledok rozpoznania v takýchto prípadoch môže okrem informácie o stave entity obsahovať aj informáciu o aktuálnej entite, ktorá pôvodnú entitu nahrádza.

3 Evidované entity

URN:NBN identifikátory sú v podmienkach Slovenska prideľované predovšetkým entitám ako autority, digitálne objekty a kultúrne objekty. V závislosti od typu entity je špecifikovaný rozsah informácií, ktorý sa zobrazuje ako výsledok rozpoznávania URN:NBN identifikátora, prípadne URL adresy. Každá entita nesie ucelený zoznam informácií potrebných pre opis typu entity a je schopná existovať bez závislosti od iných typov entít.

3.1 Autorita

Autority predstavujú overené a smerodajné štandardizované podoby osobného mena alebo mena korporácie, geografického mena, časového úseku, resp. obdobia alebo termínu vecného selekčného jazyka.

Štruktúra dát autority:

Názov sekcie Opis sekcie
Popisné údaje Popisné údaje evidované pre autoritu.
Administratívne údaje Administratívne údaje autority, ku ktorím patrí napr. správcovská inštitúcia, registračný subsystém.
Evidované URL adresy Zoznam URL adries, ktoré majú súvislosť s autoritou, napr. odkaz na záznam v Portáli Slovakiana.

3.2 Digitálny objekt

Digitálny objekt vzniká digitalizáciou kultúrneho objektu alebo sám iniciuje vznik svojho kultúrneho objektu. Obsahuje informácie o spôsobe digitalizácie, digitálne abstrakcie a formou štruktúrnych máp popisuje spôsob, akým jednotlivé abstrakcie spolu súvisia. Samotné prezeranie digitálnych abstrakcií je možné na asociovaných URL adresách, a to v rozsahu vysporiadanie príslušných autorských a iných práv k danému objektu.

Štruktúra dát digitálneho objektu:

Názov sekcie Opis sekcie
Popisné údaje Popisné údaje evidované pre kultúrny objekt digitálneho objeku.
Administratívne údaje Administratívne údaje digitálneho objektu, ku ktorím patrí napr. správcovská inštitúcia, registračný subsystém.
Štruktúrne mapy Každý digitálny objekt obsahuje nejaké digitálne abstrakcie. Štruktúrne mapy pomáhajú vytvoriť pohľad, akým spôsobom jednotlivé abstrakcie spolu súvisia (napr. ako je možné ich prezerať).
METS digitálneho objektu Originálny záznam digitálneho objektu s popisnými, administratívnymi a technickými informáciami.
Evidované URL adresy Zoznam URL adries, ktoré majú súvislosť s digitálnym objektom.

3.3 Kultúrny objekt

Kultúrny objekt zahŕňa prírodniny alebo hnuteľné, nehnuteľné, hmotné alebo nehmotné ľudské výtvory, ich artefakty alebo súbory, ktoré sa vyznačujú kultúrnou významnosťou z hľadiska prehistórie, histórie, literatúry, umenia, techniky alebo prírodných a spoločenských vied a spĺňajú kritéria platnej legislatívy (týkajúce sa datovania, proveniencie, charakteru a výnimočnosti).

Štruktúra dát kultúrneho objektu:

Názov sekcie Opis sekcie
Popisné údaje Popisné údaje evidované pre kultúrny objekt, napr. názov, autor, dátum publikovania.
Administratívne údaje Administratívne údaje kultúrneho objektu, ku ktorím patrí napr. správcovská inštitúcia, registračný subsystém.
Evidované URL adresy Zoznam URL adries, ktoré majú súvislosť s kultúrnym objektom, napr. odkaz na záznam v Portáli Slovakiana.

4 Príklad výstupu

Výsledok resolvovania URN:NBN:SK identifikátora: urn:nbn:sk:cair-koet5, ktorý je pridelený kultúrnemu objektu:

Príklad rozpoznania národného identifikátora kultúrneho objektu.